Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de bucătar și ajutor de bucătar


ANUNŢ

COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD

 

organizează concurs în data 13. 04. 2016 ora 10,00 pentru ocuparea posturilor vacante de bucătar, 1 normă, și ajutor de bucătar, 1 normă, ambele pe durată nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare.

 


 

Având în vedere:

Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;


 

H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare ;


 

Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacat sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare. 


 

COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD organizează în zilele de 13.04.2016 (proba scrisă), 18.04.2016, (proba practică) şi 22.04.2016 (interviul), la sediul din Arad, P-ţa Moise Nicoară nr.1, concurs pentru ocuparea postului de bucătar și ajutor de bucătar.


  1.Condiţii generale de ocupare a postului:
 1.  Are cetăţenia română, şi cu domiciliul în România;
 2.  Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit;
 3.  Are vârsta minimă 18 ani;
 4.  Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 5.  Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7.  Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.
 
  2.Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de bucătar.
 •  Studii medii de specialitate/profesionale/calificare, în domeniu;
 •  Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 •  Abilităţi pentru munca în echipă;
 •  Răspunde de inventarul încredinţat;
 •  Disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
 •  Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
 •  Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 •  Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
 •  Vechime în muncă 3 ani;

  TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
 • Probă scrisă –  100 puncte
 • Proba practică – 100 puncte
 • Interviu – 100 puncte

 

Concursul se organizează în trei etape, după cum urmează:

 1. În data de 13 aprilie 2016, ora 10,00 – proba scrisă care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos;
 2. În data de 18 aprilie 2016 ora 10,00 – proba practică care constă prepararea unui meniu;
 3. În data de 22 aprilie 2016, orele 10,00 interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă și practică.

 

Dosarele pentru înscrierea în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în  perioada 22.03.2016 – 04.04.2016, între orele 10,00-13,00 la Secretariatul Colegiului Naţional “Moise Nicoară” Arad, P-ţa  Moise Nicoară, nr.1 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
 2.  copia actului de identitate;
 3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări,         copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4.  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, raport REVISAL, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5.  cazierul judiciar
 6.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  currculum vitae ;

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.


 
Etapa de concurs Data/Perioada
Publicarea anunţului 22.03. 2016
Înscrierea candidaţilor 22.03.2016 – 04.04.2016, orele 10,00-13,00
Evaluarea dosarelor 06.04.2016
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 07.04.2016
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 08.04.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 09.04.2016
Proba scrisă 13.04.2016, ora 10,00
Afişare rezultate probă scrisă 14.04.2016  ora 10
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 14.04.2016  ora 11,00 – 13,00
Afişarea soluţionării contestaţiilor 15.04.2016
Proba practică 18.04.2016 ora 10,00
Afişare rezultate proba practică 19.04.2016
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 20.04.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 21.04.2016
Interviu 22.04.2016 ora 10,00
Afişare rezultate interviu 25.04.2016
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei de interviu 26.04.2016
Afişarea soluţionării contestaţiilor 27.04.2016
Afişare rezultat final 28.04.2016

  Angajarea pe post începând cu data de 01.05.2016.
  Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de bucătar:
 • Legea nr.1/2011,Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norme PSI/2000 emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 • Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

sus