Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Organizare concurs pentru ocuparea postului de bucătar

COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD organizează concurs în data 10. 11. 2015, ora 10,00 pentru ocuparea postului de bucătar, 1 normă, durată nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare.
Având în vedere: Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare ;

Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacat sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

 COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD organizează în zilele de 10.11.2015 (proba scrisă), 16.11.2015, (proba practică) şi 23.11.2015 (interviul), la sediul din Arad, P-ţa Moise Nicoară nr.1, concurs pentru ocuparea postului de bucătar.

 
  1.Condiţii generale de ocupare a postului:
 1. Are cetăţenia română, şi cu domiciliul în România;
 2. Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minimă 18 ani;
 4. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare. 

  2.Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de bucătar.
 1. Studii medii de specialitate/profesionale/calificare, în domeniu;
 2. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 3. Abilităţi pentru munca în echipă;
 4. Răspunde de inventarul încredinţat;
 5. Disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
 6. Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
 7. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 8. Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
 9. Vechime în muncă 3 ani;

  TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
 • Probă scrisă –  100 puncte
 • Proba practică – 100 puncte
 • Interviu – 100 puncte
Concursul se organizează în trei etape, după cum urmează:
 1. În data de 10 noiembrie 2015, ora 10,00 – proba scrisă care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos;
 2. În data de 16 noiembrie 2015 ora 10,00 – proba practică care constă prepararea unui meniu;
 3. În data de 23 noiembrie 2015, orele 10,00 interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă.

Dosarele pentru înscrierea în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în  perioada 21.11.2015 – 26.11.2015, între orele 10,00-14,00 la secretariatul Colegiului Naţional “Moise Nicoară” Arad, P-ţa Moise Nicoară, nr.1 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări,         copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, raport REVISAL, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae ;

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
Etapa de concurs Data/Perioada
Publicarea anunţului 07.11. 2015
Înscrierea candidaţilor 21.10.2015 - 26.10.2015, orele 10,00-14,00
Evaluarea dosarelor 29.10.2015
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 02.11.2015
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.11.2015
Afişarea soluţionării contestaţiilor 04.11.2015
Proba scrisă 10.11.2015, ora 10,00
Afişare rezultate probă scrisă 11.11.2015
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.11.2015 ora 9,00 – 12,00
Afişarea soluţionării contestaţiilor 13.211.2015
Proba practică 16.11.2015 ora 10,00
Afişare rezultate proba practică 17.11.2015
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 18.11.2015
Afişarea soluţionării contestaţiilor 19.11.2015
Interviu 23.11.2015 ora 10,00
Afişare rezultate interviu 24.11.2015
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei de interviu 25.11.2015
Afişarea soluţionării contestaţiilor 26.11.2015
Afişare rezultat final 27.11.2015

  Prezentare la post în data de 07.12.2015.
Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de bucătar:
 • Legea nr.1/2011,Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norme PSI/2000 emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 • Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 

sus