Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Regulament

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE FIZICĂ „VALERIU NOVACU”

1. PREZENTARE

Concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniile ştiinţelor, tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar etc. Concursurile şcolare promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional.

Concursul de fizică „Valeriu Novacu” vizează următoarele obiective:

–          cultivarea aptitudinii elevilor de a rezolva, generaliza şi comenta problemele de fizică, dobândirea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, şi de utilizare eficientă a calculatorul în procesul de instruire.

–          formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ştiinţei la elevii cu aptitudini şi motivaţi pentru acest domeniu;

–          Atragerea elevilor către studiul ştiinţelor, în general, şi către studiul fizicii, în special;

–          Identificarea elevilor capabili de performanţă.

 

În alcătuirea tuturor probelor se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea creatoare cunoştinţelor dobândite de elevi, precum şi a capacităţilor de analiză, de sinteză, de evaluare de soluţionare şi de utilizare a cunoştinţelor dobândite. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovaţie şi de creaţie al participanţilor. Subiectele se întocmesc conform programei de fizică, la care se adaugă unele teme din materiile studiate în clasele precedente.

2. CINE POATE PARTICIPA?

În anul şcolar 2012-2013 concursul se va adresa elevilor din clasele a VII-a, aVIII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a din judeţul Arad.

3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în patru etape.

Etapele I, II şi III

În fiecare din primele trei etape se va publica câte un set de probleme pe site-ul https://www.moisenicoara.ro/claseetape . Elevii rezolvă problemele acasă şi pot opta pentru una din următoarele variante:

–          le înmânează profesorului propunător;

–          scanează rezolvările şi le trimit la adresa de e-mail menţiontă în nota de subsol a subiectelor;

–          redactează rezolvările la calculator şi le trimit prin e-mail la adresa menţiontă în nota de subsol a subiectelor.

 

Subiectele vor conţine probleme sau teme experimentale în concordanţă cu calendarul programei de fizică de la clasa respectivă. Unele probleme pot solicita şi cunoştinţele acumulate în anii precedenţi.

Profesorul propunător corectează lucrările conform baremului care va fi publicat la aceeaşi adresă şi publică rezultatele pe internet. Pentru fiecare din aceste trei etape punctajul maxim va fi de 100 de puncte.

 

Etapa a IV-a

Această etapă constă dintr-un concurs care se va desfăşura la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” şi la care vor fi invitaţi să participe elevii care au acumulat cele mai multe puncte în primele trei etape.

Punctajul acestei etape este de 200 de puncte.

4. DISPOZIŢII FINALE

Comisia concursului se compune din profesorii Csaba Major, Branco Arsenov, Simona Arsenov şi Alexandru Ştefan iar în etapa a IV-a va fi completată cu profesorii care au elevi participanţi în această etapă.

Subiectele se elaborează de membrii comisiei.

După fiecare etapă se vor afişa rezultatele obţinute, fiind prevăzută şi o etapă de contestaţii care se rezolvă la Colegiul Naţional „Moise Nicoară”. Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise. Contestaţia se discută cu profesorul propunător iar nota propusă va fi definitivă.

Graficul de desfăşurare al concursului se găseşte pe site-ul https://www.moisenicoara.ro/grafic.

Lucrările trimise după data limită specificată în graficul de desfăşurare nu vor fi luate în considerare pentru etapa respectivă.

Netrimiterea rezolvărilor la una din primele trei etape nu exclude dreptul de participare la celelalte etape.

 

 

sus